Haasteet sosiaalipalveluiden puolella kohdentuvat ikäihmisten palveluiden turvaamiseen

 

Ikääntyneiden määrä kasvaa ja yhä useampi sairastaa dementiaa lisäten hoidon tarvetta. Samanaikaisesti henkilöstöstä iso osa eläköityy. Koko Suomessa on arvioitu kymmenen vuoden aikana esim. lähihoitajia eläköityvän 18 000. Tämä on iso haaste, kun lisäksi tiedetään, että hoitoalan kiinnostavuus erityisesti ikääntyneiden palveluissa on vähentynyt. Syynä tähän on omalta osaltaan kuormittava ja kiireinen työtahti.

 

Kotisairaanhoitotyötä pitkään tehneenä pidän tärkeänä, että palveluihin pääsy on oikea-aikaista ja perustuu aina henkilön yksilölliseen tilanteeseen. Kotihoito on erinomainen vaihtoehto niin kauan, kun ikääntynyt itse sen sellaisena kokee. Ongelmana tänä päivänä on riittämättömät resurssit kotihoidossa johtuen siitä, että yhä huonompi kuntoinen ikäihminen joutuu olemaan kotona vaihtoehtoisten palvelumuotojen puuttuessa. Tarvitsemme lisää palveluasumispaikkoja sekä sitovampaa palvelusuunnitelmaa kotihoitoon. Vääjäämättä tämä tuo paineita kustannusten kasvuun ja siksi palvelujen tuottamistapoja tulee tarkastella taloudellisesti kestävin perustein sekä panostaa ennaltaehkäisevään toimintaan yhä enemmän.

 

Palveluiden kehittämisessä on oltava lähtökohtana ihmisten erilaiset tarpeet. Siksi kehittämistä on tehtävä yhdessä järjestöjen ja yksityisten kanssa. Vain näin voidaan turvata yksilöllisyys huomioon ottaen oikea-aikaiset palvelut ja tuottaa palveluita kustannustehokkaasti. Vaihtoehtoisina rahoitusmalleina tulee kehittää palveluseteleitä ja henkilökohtaista budjetointia sekä kotitalousvähennyksen laajentamista koskemaan myös fysioterapia ja muita kuntoutuspalveluita senioriväestöllä.

 

Omaisten merkitys ikääntyneiden kotona selviytymisessä on olennainen ja on korostunut vuosi vuodelta. Moni ikääntynyt selviää pienin tuin kotona kaivaten vain arjen arkisissa askareissa apua. Omaisten mahdollisuutta osallistua vanhempiensa auttamiseen pitää tukea. Myös tässä kotitalousvähennys toimisi tukena omaisille. Oma ryhmänsä on omaishoitajat. Kelan maksaman omaishoidon palkkion lisäksi kuntien tehtävänä on tukea omaishoitajien jaksamista. Hallitus on varannut 45 miljoonaa euroa kotihoidon ja omaishoidon kehittämiseen vuoteen 2023. Tärkeää on, että raha tullaan käyttämään tarkoitettuun asiaan.

 

#välittäenjavaikuttaen